Här samlar vi vanliga frågor & svar om EHS/elöverkänslighet samt om hur man minskar sin exponering för strålning i vardagen. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Myndigheter juridik och rättsfall

Strålskyddslagen – vad säger den?

Enligt §6 Strålskyddslagen har den som bedriver verksamhet med strålning skyldighet att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö.
Vill du veta mer om detta ämne? Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan den nya miljöbalken skydda människor från strålningen?

Enligt den nya miljöbalkens allmänna hänsynsregler är försiktighetsprincipen den grundläggande: Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan att visa att verksamheten inte är farlig för människa och miljö. Mobiltelefonoperatörerna och regeringen tillåter byggandet av master trots protester från speciellt överkänsliga och drabbade människor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Har svenska regeringen tagit ställning i mastfrågor?

De som (under våren 1999) överklagat till regeringsrätten (rättsprövningsmål 3650-1999-22) anser att regeringen (Miljödepartementet) bl.a. inte prövat ärendet enligt Miljöbalken, inte följt Strålskyddslagen, inte följt 1 kap. 2§ Regeringsformen, inte handlagt ärendet i enlighet med den i §17 Förvaltningslagen stadgade kommunikationsplikten, inte fullgjort sin plikt att motivera sitt beslut vilket stadgas i §20 Förvaltningslagen, inte lämnat följdhänvisning enligt §21 Förvaltningslagen, inte handlagt ärendet enligt objektivitetsprincipen §9 RF samt att regeringen beslut strider mot artikel 8 i Europakonventionen.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter?

Om man jämför med asbestproblemet, så försäkrade våra tillsynsmyndigheter in i det sista att asbest var ofarligt.

Myndigheterna har hittills undvikit att penetrera mikrovågsproblemet genom att begränsa forskning och utredning till lägre frekvenser (under 400 kHz). Därmed har man undvikit att studera mikrovågor.

I ett överklagande (en mobiltelefonmast i Örebro) har en person framfört åsikten, och genom exempel påvisat, att det är Statens Strålskyddsinstitut som konsekvent säger att strålningen är ofarlig men att forskarna säger att man inte vet. Varför denna tvärsäkerhet från en tillsynsmyndighet när forskare är tveksamma?

Enligt den mycket respekterade Microwave News Nov/Dec 1999 är situationen dyster: ”De myndigheter som skall sätta gränsvärden gör mer eller mindre som industrin vill. De som arbetar på dessa myndigheter, är ofta tidigare eller framtida anställda på de företag som de är satta att hålla efter. Dessutom är myndigheterna inte sugna på konfrontationer. Resultatet blir att ingen talar för den vanliga medborgaren”

Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk mot myndigheter och att vara försiktig med användandet av mikrovågor. Människan själv är oftast betydligt mer intresserad av att behålla sin hälsa än vad myndigheterna är.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/