De som (under våren 1999) överklagat till regeringsrätten (rättsprövningsmål 3650-1999-22) anser att regeringen (Miljödepartementet) bl.a. inte prövat ärendet enligt Miljöbalken, inte följt Strålskyddslagen, inte följt 1 kap. 2§ Regeringsformen, inte handlagt ärendet i enlighet med den i §17 Förvaltningslagen stadgade kommunikationsplikten, inte fullgjort sin plikt att motivera sitt beslut vilket stadgas i §20 Förvaltningslagen, inte lämnat följdhänvisning enligt §21 Förvaltningslagen, inte handlagt ärendet enligt objektivitetsprincipen §9 RF samt att regeringen beslut strider mot artikel 8 i Europakonventionen.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Myndigheter juridik och rättsfall