Elöverkänsliga har länge jagats med blåslampa och rörelsefriheten har krympt allt mer. Nu är det hög tid att sätta ner foten och vända blåslampan mot de myndigheter och organisationer som diskriminerar  elöverkänsliga. Operation blåslampa går ut på att vi allihop hjälps åt att anmäla alla fall av diskriminering och felaktig behandling vi upptäcker. Det kan handla om att vi på grund av exempelvis DECT- och mobiltelefoner, lysrör, lagenergilampor, datorer, trädlösa nätverk, horselslingor eller basstationer for mobiltelefoni eller kraftiga el- och/eller magnetfalt:

 • inte kan vistas på biblioteket, operan, biografen
 • inte kan besöka en affär eller vårdinrättning
 • inte kan åka pendeltag, buss eller tunnelbana osv.

Dessutom kan vi anmäla diskriminerande bemötande och uttalanden från kommuner, statliga myndigheter, läkare, massmedia osv.

Förre diskrimineringsombudsman Katri Linna uttalar sig så här om elöverkänslighet:

”Det är ett funktionshinder i lagens mening och jag rekommenderar dem som drabbas av diskriminering att anmäla.”

Hur gör jag en anmälan till DO? Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. Du kan alltså inte anmäla en enskild person. Sa här gör du Du kan bara göra en anmälan om det är du själv som upplever att du har blivit diskriminerad. Fyll i en anmälningsblankett eller skriv ett vanligt brev där du anger:

 1. Namn
 2. Adress
 3. Telefon
 4. Gärna e-postadress om du har det
 5. Namnet på företaget, organisationen eller myndigheten som har diskriminerat dig
 6. Skriv vad som hänt och när det skedde. Skriv också varför du tror att du har blivit diskriminerad och hur det har samband med till exempel ditt funktionshinder.

Adressen till DO är: Box 3686, 103 59 Stockholm. E-post do@do.se Förbud mot diskriminering gäller:

 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet (exempelvis arbetsmarknadspolitiska program eller arbetsförmedling, privat som offentlig)
 • Medlemskap i vissa organisationer (exempelvis arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer)
 • Handel med varor, tjänster och bostader (utanför privat- och familjelivet)
 • Start och bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet (exempelvis statligt bidrag nar man startar eget företag eller utförande av yrkeslegitimation)
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillstallning (exempelvis massor, marknader eller konserter)
 • Hälso- och sjukvården
 • Socialtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassanstjänster)
 • Arbetslöshetsförsäkringen
 • Statligt studiestöd
 • Värnplikt och civilplikt
 • Offentlig anställning (innebär att alla som arbetar inom exempelvis stat, kommun eller landsting inte får bemöta någon på ett diskriminerande sätt.)

Andra möjligheter att anmäla Program i radio och TV Kan anmälas till: Myndigheten för radio och TV (tidigare ”Granskningsnämnden”), Box 32, 121 25 Stockholm-Globen Tel. 08-606 79 70 http://www.radioochtv.se/tillsyn/granskning-av-program/anmalan/ Felaktigt behandlad av myndighet eller tjänsteman Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en statlig eller kommunal myndighet eller av en enskild tjänsteman och inte fatt rättelse, kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Riksdagens ombudsman- JO, Box 16327, 103 26 Stockholm, Tel. 08-786 40 00 www.jo.se Yttrande- och tryckfrihetsbrott Justitiekanslerns (JK:s) huvuduppgift ar att ha tillsyn over myndigheter och deras tjänsteman for att upptacka systematiska fel i den offentliga verksamheten. JK har också ratt att väcka åtal for yttrande- och tryckfrihetsbrott. JK, Birger Jarls Torg 12, Box 2308, 103 17 Stockholm, Tel. 08-405 10 00 www.jk.se Advokathjälp Om du vill vända dig till domstol i en tvist eller vill överklaga ett myndighetsbeslut kan du vända dig till advokatsamfundet som har kontaktuppgifter till advokater i hela Sverige. Samfundet kan också ta emot anmälningar, om du tycker att din advokat inte gjort det han eller hon ska. Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 1 02 54 Stockholm Tel. 08-459 03 00. www.advokatsamfundet.se