Italiens högsta domstol fastslog i oktober 2012 att intensiv mobilanvändning kan orsaka hjärntumör. Den italienske affärsmannen Innocenzo Marcolini hade fått en tumör efter fem till sex timmars användning av mobiltelefon och trådlös telefon per dag under tolv år. Redan i december 2009 fastslog en lägre instans, domstolen i Brescia, att det fanns ett samband mellan hans intensiva mobilanvändning och skadan. Båda besluten har grundats på resultat från den svenska forskargruppen runt cancerläkaren Lennart Hardell, från Örebro Universitetssjukhus, som ansetts vara mest tillförlitliga.

Högsta domstolen i Italien ansåg att det vetenskapliga underlaget för ett samband var trovärdigt och att den svenska forskargruppens resultat var oberoende och, till skillnad från andra mindre pålitliga, inte delfinansierade av de företag som tillverkar mobiltelefoner, exempelvis WHO-undersökningen Interphone. Marcolini berättade i intervjuer med internationell press att han drivit ärendet, inte så mycket för egen del, utan mest för att varna andra för mobilens hälsofaror.

Professor Joel Moscowitz från University of California, Berkely förutspådde efter domslutet att eftersom beläggen för skada av mobilstrålning har ökat de senaste åren är det bara en tidsfråga innan det blir skadeståndsprocesser även i amerikanska domstolar. Han menar att eftersom försäkringsbolagen inte vill teckna ansvarsförsäkringar på grund av misstanke om att mobiltelefonföretagen agerat på samma sätt som tobaks- och asbestbolagen är telekombolagen illa ute. De kan komma att tvingas att betala enorma skadestånd i framtiden.

Stämningsansökan i USA

Och mycket riktigt: Endast några veckor senare, den 6 november lämnar den amerikanska advokatfirman Bernstein Liebhard LLP in en stämningsansökan till domstolen i District of Columbia på uppdrag av en man som fått en hjärntumör efter omfattande och långvarig mobilanvändning (ärende nr 0008533-12).

Advokatfirman hänvisar i sin domstolsinlaga till såväl det italienska domslutet som WHO-undersökningen Interphone som visade ökad risk för hjärntumör. Inlagan anför också att mobilindustrin, trots att man haft kännedom om mängder av forskningsresultat som alltsedan 1940-talet visat hälsofarorna med strålningen, ändå fortsatt att hävda i sin marknadsföring att mobiltelefoner är helt säkra.

Våldsam ökning

Den 2 november sände plötsligt danska motsvarigheten till Cancerfonden, Kraeftens Bekaempelse, KB, ut ett pressmeddelande om att det sker en »våldsam ökning« av antalet fall av aggressiv hjärntumör i Danmark. Antalet män som får den allvarligaste formen av hjärntumör, gliom, har nästan fördubblats under den senaste tioårsperioden, enligt organisationen.

– Det är en skrämmande utveckling. Och vi känner inte till orsaken. Därför måste vi snabbt sätta igång med att få utrett vad denna ohyggliga ökning beror på, säger överläkaren vid Rikshospitalet i Köpenhamn Hans Skovgaard Poulsen.

Danmark. Hjärna och övriga nervsystemet. Incidens: ÅSR (N) ålder 20-69.Christoffer Johansen, som deltagit i Interphone-undersökningen och i en stor dansk kohort-undersökning, är verksam vid KB. Så sent som i januari i år hävdade han tvärtom att gliomfallen inte ökar i samband med att han tillsammans med Maria Feychting från Karolinska Institutet och Joachim Schuz vid IARC i Lyon publicerade en redovisning av hjärntumörstatistiken i de nordiska länderna till och med 2008. De enskilda ländernas utveckling redovisades inte, trots att kurvorna över hjärntumörer spretade åt olika håll redan då: vilket doldes i en enda sammanslagen kurva över alla nordiska länder. De enskilda ländernas utveckling redovisades inte, trots att kurvorna spretade åt olika håll redan då: I Sverige låg kurvan platt medan den redan börjat öka kraftigt i Danmark, vilket doldes i en sammanslagen kurva över alla nordiska länder.

Ingen ökning

Karolinska Institutet kablade ut ett pressmeddelande den 17 januari 2012 med rubriken »Ingen ökning av hjärntumörer i de nordiska länderna«. Maria Feychting hävdade att deras nya analys av statistiken visar att de »få undersökningar« som tidigare visat ökad risk för hjärntumörer av mobilanvändning inte kunde stämma eftersom det nu skulle vara möjligt att se en ökning i cancerstatistiken om kopplingen var verklig.

En månad tidigare hade danska cancerregistret släpp sin senaste rapport med cancerstatistik till och med 2010. I den stod att läsa att hjärntumörer bland män ökat med 40 procent sedan 2001 och med 29 procent bland kvinnor. Några månader senare lägger kollegor till Johansen ut en informationstext på KB:s webbsida med ett diagram som visar en kurva över antalet hjärntumörer i Danmark över de senaste decennierna. Kurvan bryter kraftigt av uppåt runt år 2005.

Har inte sett statistiken

Christoffer Johansen får frågan om statistiken som ligger till grund för pressmeddelandet. Han hävdar att den kraftigaste ökningen skett i de äldsta åldersgrupperna, män över 80 år. Som källa hänvisar han till artikeln som dolde Danmarks alarmerande hjärntumörutveckling bakom totala nordiska uppgifter. Han kan inte i övrigt kommentera statistiken och hävdar att han inte har tillgång till eller har sett vare sig statistiken som pressmeddelandet från hans egen organisation baserades på eller den senaste statistiken över hjärntumörer och den aggressiva formen gliom i Danmark tillgänglig sedan ett år hos danska cancerregistret. Inte heller Maria Feychting och Joachim Schuz har sett eller vill kommentera den senaste alarmerande statistiken över hjärntumörer i Danmark.

I december 2011 publicerade danska cancerregistret statistik över dödsorsaker. Av de många olika cancerformerna är det endast ett fåtal där dödligheten ökar räknat per 100 000 invånare och åldersstandardiserat. Dödligheten ökar för cancer i munhåla och svalg, cancer i bukspottskörteln och hjärntumörer.

Det sker en kraftig ökning av antalet nya fall och antalet döda i hjärntumörer i Danmark i åldrarna under 69 år. Ökningen kan inte ha undgått någon av de experter som nyligen hävdat att ingen ökning ses och att mobiltelefonerna därför var utan risk.

Hur många drabbade och döda krävs det för att myndigheterna och deras experter ska sluta blunda för det som nu händer?

Mona Nilsson