• Inläggskategori:Skrivelse

Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre.

Elöverkänsligas Riksförbund har därför tagit initiativ till att överlämna en kortfattad information som underlag till rapporten och det fortsatta arbetet.

Eftersom även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en organisation som deltar i dialogen om utveckling av framtida äldreboenden i sin roll som samordnare så har ett brev sänts till SKR för kännedom.

Underlaget som har lämnats från förbundet till Socialstyrelsen kan du läsa nedan.

Inledning – gruppen elöverkänsliga äldre

För gruppen elöverkänsliga behöver en särskild översyn genomföras för att tillförsäkra tillgängligt äldreboende. Elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning, som omfattas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen anger att åtgärder ska omfatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet bl.a. avseende bostäder och vårdinrättningar (artikel 9, 1a).

Elöverkänslighet är enligt forskningen en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Förslag är lämnat från forskningsgruppen till WHO om att elöverkänslighet ska erkännas och att den bör ingå i WHO:s klassifikationssystem ICD.

Enligt Socialstyrelsens miljöhälsoenkät från 2007 (Miljöhälsorapport 2009) var ca 3,2 procent elöverkänsliga och av det ca 0,4 procent kraftigt elöverkänsliga. Det motsvarar nu ca 320 000 elöverkänsliga och drygt 40 000 kraftigt elöverkänsliga. Därefter har frågan om elöverkänslighet tagits bort från enkäten. Troligen är andelen elöverkänsliga, efter utbyggnaden av trådlös teknik, nu betydligt högre. I Tyskland har enligt BFs (Tysklands myndighet för strålskydd) andelen elöverkänsliga varit ca 7 – 10 procent under 2003 till 2013.

Den genomsnittliga åldern i Elöverkänsligas Riksförbund 2020 var ca 67 år, vilket visar på att behovet av äldreboenden för denna grupp ökar väsentligt i framtiden.

Nuvarande läge äldreboenden

Det finns elöverkänsliga som bor permanent i äldreboenden, som inte är anpassade för denna funktionsnedsättning. Dessa har oftast inte något annat val eftersom omsorgsbehovet är stort. Det är då ofta förenat med ett stort lidande för personen eftersom vare sig själva bostaden eller den teknik som används i och i närheten av bostaden är anpassad för att ge en hälsosam boendemiljö.  Övergång till trådlösa larm, wifi m.m. påverkar hälsoläget kraftigt. Det gäller också om mobilmaster sätts upp nära boendena och därmed ger ökad elektromagnetisk strålning.

Det bör betonas att en kraftigt elöverkänslig person inte kan bo i ett ordinärt äldreboende över huvud taget eftersom man där är omgiven av trådlös teknik och helt utan elsanering i bostaden. De som nu har ett mycket stort behov av omsorg har därför en mycket svår situation. Deras boendeförhållanden är i dag inte acceptabla. Många tvingas bo kvar i sina elsanerade bostäder trots mycket stora behov av omsorg dygnet runt och mycket allvarliga hälsolägen. Ibland helt utan larmmöjlighet eftersom de analoga larmen har tagits bort. Bostäderna kan också utgöras av torp utan el eller dåligt uppvärmda husvagnar och utan telefonkontakt eller möjlighet att larma. Ofta är dessa boenden belägna långt från utgångspunkterna för hemtjänst och hemsjukvård, vilket ofta ger en icke jämlik omsorg.

Önskemål

En särskild översyn bör göras för att lämna förslag på boendeformer för elöverkänsliga.

  • Särskild hänsyn behöver tas till kraftigt elöverkänsliga som har behov av helt elsanerade boenden i områden med låga strålningsnivåer samt med larm och annan teknik i analog utformning.
  • En stor del av övriga i gruppen elöverkänsliga har behov av äldreboenden där strålningsnivåerna är mycket låga. Europarådets resolution 1815 rekommenderar 100 mikrowatt/m2 för platser där man vistas stor del av dygnet. Även denna nivå är generellt sett alldeles för hög för elöverkänsliga personer. Om vi antar att gruppen har liknande omfattning som uppgifterna för Tyskland, ca tio procent, så behöver en relativt stor andel av kommande äldreboenden anpassas för att även denna grupp ska kunna erbjudas tillgängliga boenden.

Länkar för kunskapsinhämtning

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ae8f10a3a544fcd857c84a803602ee9/miljohalsorapport-2009.pdf

Bfs (Tyska Strålskyddsmyndigheten) Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz Differenzierte Betrachtung der Nutzung und der Wahrnehmung des Mobilfunks – Vorhaben FM8854, urn:nbn:de:0221-2014022811170 http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2014022811170/3/BfS_2014_FM8854.pdf

Europarådets resolution 1815 (inkl länkar till Europarådets webb): https://eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815/

WHO IARC, gruppering 2B Möjligen cancerogen för människa (tillsammans med bly, DDT, diesel- och bensinavgaser samt svetsrök m.m.): https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

​FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/04/ds-200823/

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (PDF): https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Diskrimineringslagen:
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Cyperns (statens) informationsbroschyr om skydd för barn och gravida, ett bra exempel på hur andra länder agerar (PDF):
http://www.cyprus-child-environment.org/images/media/assetfile/LEAFLET_EMF_eng_07_17.pdf

En av de mer omfattande stora forskningssammanställningarna, 1000-tals forskningsstudier med slutsatser – The Bioinitiative report: https://bioinitiative.org/ (Se sammanfattning på svenska: https://eloverkanslig.org/wp-content/uploads/2015/05/BioinitiativeReport2012Svenska1501.pdf)

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/

Guideline of the Austrian Medical Association (w) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome): https://www.vagbrytaren.org/Guideline%20%20AG-EMF.pdf

Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective, 2018, Belpomme, Hardell Belyaev, Burgio, arpenter: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30025338/

Denna rapport anger att elöverkänslighet är en väl definierad neurologisk störning. Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder. How to Diagnose, Treat, and Prevent It. Published: 11 March 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/