Den 1 mars 2022, startade namninsamlingen på Medborgarinitiativets hemsida. För att vara med och påverka med din underskrift klickar du på följande länk: https://signstop5g.eu/sv

Ett antal organisationer från olika länder deltar i det europeiska medborgarinitiativet, (ECI även kallat). Från Sverige deltar Föreningen Vågbrytaren, Strålskyddsstiftelsen, Elöverkänsligas Riksförbund samt National Health Federation Sweden.

5G-utbyggnaden och Internet of Things (Sakernas Internet) hotar:

 • människors, djurs och växters hälsa
 • biologisk mångfald och livsmiljöer
 • vår integritet, säkerhet och frihet

För att säkerställa en ansvarsfull användning av framtidens kommunikationsteknik måste vi först och främst få EU att bedöma om 5G är bra för hälsa, miljö och datasäkerhet. Det är därför detta medborgarinitiativ har startats i 20 EU-länder:

Stop (((5G))) – Stay connected but protected

Initiativet registrerades av EU-kommissionen i oktober 2021. En miljon namn ska samlas in från hela EU, under perioden 1 mars 2022 – 1 mars 2023. När vi har 1 miljon godkända underskrifter är EU skyldigt att behandla våra krav.

Initiativet består av följande 3 huvudpunkter:

1. Strålningen måste begränsas

Med 5G kommer bakgrundsstrålningen att öka markant. Eftersom strålningen påverkar alla former av liv behöver strålningen begränsas. De nuvarande gränsvärdena ger otillräckligt skydd!

 • Sverige och EU har inte gjort någon form av bedömning av hälsorisker med 5G-strålningen före utbyggnaden.
 • Många forskare finner allvarliga DNA- och cellskador långt under gränsvärdena för nuvarande trådlösa tekniker. De varnar nu för 5G.
 • Enligt telekombranschen själv kommer strålningsnivån att öka minst 20% med introduktionen av 5G och Internet of Things.
 • Försäkringsbolag vägrar att försäkra telebolagen mot strålningsrelaterade hälsoskador: De känner till och varnar aktieägarna om risken.

Därför har vi föreslagit EU att anta regler för att skydda alla former av liv från mikrovågsstrålning.

2. Skydda miljön

Mängden elektroniska enheter och antenner kommer att explodera. Produktion och användning kommer att leda till en massiv ökning av energiförbrukningen, förorenande gruvdrift och elektroniskt avfall – och därmed hota den biologiska mångfalden och de naturliga livsmiljöerna!

 • Telekomindustrin har själv uppskattat att 5G kommer att stå för 20% av världens totala elförbrukning år 2025.
 • Produktion av astronomiska mängder elektronik kommer att fördubbla mängden elektronikavfall till 2030.
 • Bränsleförbränning ökar luftföroreningarna genom att 100 000-tals 5G-satelliter skjuts upp och mängden rymdskräp i omloppsbana runt jorden ökar.
 • Flera konkreta exempel redovisas från till exempel litiumgruvor, där giftiga kemikalier från gruvdrift förorenar vattendrag och sjöar, samt dödar fisk och lokal boskap.

Därför har vi föreslagit EU att anta strängare regler för att skydda miljön från alla konsekvenser av 5G och digitalisering.

3. Öka säkerheten och begränsa övervakningen

Det nätverk som förbinder allt och alla kommer att inkräkta på vår integritet, säkerhet och frihet.

5G möjliggör massiv datainsamling med hjälp av otaliga smarta apparater. Våra uppgifter säljs och används för att påverka oss. 5G möjliggör observation med hjälp av dessa smarta apparater. Denna möjlighet kommer att öka övervakningen enormt.

Beslut kommer i allt högre grad att fattas för och om oss av artificiell intelligens, utan utrymme för individuella korrigeringar. Kränkningar av rättigheter kan förväntas. Risken för cyberbrottslighet, dataläckage, stöld, vidareförsäljning och missbruk av artificiell intelligens kommer att öka. Införandet av smarta städer, byggnader och apparater lovar komfort och säkerhet, men berövar oss vårt privatliv, vår säkerhet och vår frihet.

Med ett fullt utbyggt 5G och ett aktivt Internet of Things (IoT) skyddar de nuvarande lagarna inte vår integritet, säkerhet och frihet.

Därför vill vi att EU inför ett effektivt uppgiftsskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet.

Det europeiska medborgarinitiativet, ECI

Ett europeiskt medborgarinitiativ ger en unik möjlighet att vara med och omforma EU genom att uppmana Europeiska kommissionen att föreslå ny lagstiftning. Vi har lagt fram 23 lagförslag till EU i detta initiativ. När 1 miljon namnunderskrifter har samlats in kommer Europeiska kommissionen att ta ställning till våra förslag.

Varje underskrift räknas!

För mer information: https://signstop5g.eu/sv

Om du har frågor, kontakta: stop5Geci@protonmail.com

Se listan över vilka organisationer som deltar: https://signstop5g.eu/en/supporters/supporting-organisations