Nordiska organisationer kräver sänkta gränsvärden
Elöverkänsliga gör gemensam sak med strålskyddsorganisationer i Norden

 

Pressmeddelande 2013-02-04.

Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Regering, riksdag och ansvariga myndigheter måste agera omedelbart för att skydda människor. Det kräver flera nordiska handikapp– och strålskyddsorganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter.

Dagens gränsvärden är föråldrade. De skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering. Det innebär att gränsvärdet inte ger något skydd mot vanliga rapporterade effekter efter kronisk exponering, exempelvis sömnstörningar, minnesproblem, koncentrationsproblem och cancer.

De senaste årens forskning har helt klarlagt effekter under gällande gränsvärden. Det är slutsatsen av en forskningsgenomgång, Bioinitiativrapporten 2012, där 29 internationella experter från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga studier. Barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna.

Den nya rapporten sammanställd av internationella experter utan finansiella kopplingar till industrin, ger en allvarlig bild av hälsoriskerna med trådlös teknik.

Forskningen visar genomgående att risken för aggressiv hjärntumör och hörselnervstumör ökar vid användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Därför klassades också strålningen år 2011 som möjligen cancerframkallande av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC.

Strålningen kan skada våra celler, alltifrån hjärnceller till spermier, på många sätt. Ett dussintal nya undersökningar kopplar mobilstrålning till skador på spermier. En mobil i fickan eller i bältet, bärbara datorer, laptops och surfplattor med trådlös internetuppkoppling kan skada spermiers DNA, leda till missbildningar och svårigheter att få barn.

Det ofödda barnets utveckling kan också skadas då gravida använder mobiler eller bärbara datorer som kopplats upp med trådlöst internet. Hjärnans känsliga utveckling kan påverkas och senare yttra sig i beteendestörningar som ADHD, försämrat minne och inlärningsproblem.  Effekterna har observerats både i undersökningar av människor och i djurstudier.

Långvarig exponering kan resultera i psykisk ohälsa, svåra neurologiska sjukdomar och cancer. Upprepade undersökningar visar risk för sömn-, koncentrationsproblem, depressioner och huvudvärk. Hela 98 studier visar skadliga effekter på hjärnan och 9 visar ökad risk för Alzheimers eller demens av exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Vi kan konstatera att de hälsorisker som Bioinitiativrapporten varnar för kan ha samband med den ökande ohälsan i samhället. Barn, ungdomar och unga vuxna i norden har aldrig tidigare sovit så dåligt och haft så dålig psykisk hälsa som i dag.

Elöverkänsligas Riksförbund och Strålskyddsstiftelsen i Sverige, Folkets Strålevern och Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt föreningen Elöverkänsliga i Finland uppmanar regering, riksdag och ansvariga myndigheter att agera på den nya rapportens slutsatser och omedelbart vidtar åtgärder för att skydda människor. I synnerhet behöver de allra känsligaste, barnen, ungdomarna, de gamla, de som är sjuka med försämrat immunförsvar och de som är extra känsliga eller elöverkänsliga skyddas.

Vi kräver bland annat att

  • Användningen av trådlös teknik omedelbart stoppas i skolorna
  • Tydliga varningar till de allra känsligaste grupperna utfärdas
  • Människor som rapporterar symtom av strålningen måste tas på allvar och erbjudas skydd
  • Gränsvärdena sänks radikalt så att de skyddar också mot långtidsexponering

Per Segerbäck, ordförande
Elöverkänsligas Riksförbund

Solveig Glimsrød, ordförande
Foreningen for el-overfølsomme

Erja Tamminen, ordförande
Elöverkänsliga i Finland

Tore Fahlström, ordförande
Strålskyddsstiftelsen

Sissel Halmøj, ordförande
Folkets Strålevern