• Inläggskategori:Nyheter

I en debattartikel som publicerades i Västerbottens-Kuriren (VK) den 14 april, vänder sig artikelförfattaren Björn Kjellsson (L) mot att Umeå kommun erbjuder bidrag till elsanering till ”de som upplever sig elöverkänsliga”. Kjellsson menar att samhället inte ska bekräfta eller uppmuntra vad som han betecknar som ”icke-vetenskapliga” metoder.

Därefter kom Elöverkänsligas Riksförbund in med en replik i VK där de skriver att detta är ett bra tillfälle att påminna om elöverkänslighet: ”Enligt forskningsrapporter och internationella behandlingsprogram är det en väldefinierad neurologisk störning. Den diagnostiseras och behandlas sedan många år utomlands och förhoppningsvis snart även i Sverige.” Elöverkänsligas Riksförbund menar dessutom att bidraget är ekonomiskt motiverat: ”För Umeå kommun är det en bra ekonomisk affär att bevilja bidrag för elsanering. Elöverkänsliga som vistas i mer hälsosamma bostäder får en bättre hälsa, behöver färre stödåtgärder, mindre sjukvård och fler invånare kan därmed både delta i och bidra till samhällsutvecklingen.”

————————————————-

Debatt: Avskaffa bidrag för elsanering i Umeå

Publicerad 14 april kl. 17:00

JONAS EKSTRÖMER / TT

Inget för kommunala bidrag.

Detta är en debattartikel.
Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Samhället – Umeå kommun – ska inte ska inte bekräfta eller uppmuntra ickevetenskapliga metoder

Umeå kommun erbjuder i dag bidrag till elsanering för ”de som besväras av elöverkänslighet”, något som inte omfattas av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, det är alltså ett frivilligt ansvar som just Umeå kommun åtagit sig.

Som bekant har elöverkänslighet än så länge inte kunnat bevisas i någon forskning. Den nu gällande linjen inom vetenskapen är att det handlar om en så kallad ”noceboeffekt”, alltså att personen upplever symtomen, men de har andra orsaker.

Detta är ett mycket känsligt område för den som är drabbad. Därför är det mycket viktigt att den som upplever elöverkänslighet varken ska föraktas eller att dess symtom ska förringas. Oavsett orsakerna innebär de upplevda symtomen i praktiken en omfattande frihetsbegränsning för individen, som uppenbarligen lider av något skäl.

Dock är det viktigt att den som upplever detta får hjälp med att slippa sina besvär med evidensbaserade metoder, samhället ska inte bekräfta eller uppmuntra till ickevetenskapliga sådana.

En stor risk med samhällets inställning till detta är att man bidrar till konspirationsteorier, framför allt den rörelse som har stark anknytning till skeptiker mot 5G-tekniken och hävdar att den sprider det nya coronaviruset, men även teorier om så kallade Chemtrails med mera.

Hittills har endast byggnadsnämnden tagit ställning i frågan och beslutet förvånar till flera delar. En något ovanlig koalition av Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill avskaffa bidraget.

Det förvånar också att läkar- och forskartäta Centerpartiet tagit ställning för bidraget, liksom Socialdemokraterna vars nämndordförande är – elektriker, tur att han inte är elöverkänslig. Mindre förvånande är Miljöpartiets ställningstagande, där diverse konspirationsteorier om exempelvis Chemtrails tycks höra till vardagen.

Nu återstår beslut i ett digitalt sammanträde med kommunfullmäktige. Det framgår dock inte av byggnadsnämndens beslut om allmänheten kommer erbjudas att lyssna på sammanträdet från ett elsanerat rum.

Björn Kjellsson, vice gruppledare (L) i Umeå

Läs mer:

https://www.vk.se/2021-04-14/debatt-avskaffa-bidrag-for-elsanering-i-umea

————————————————————

Replik: Många är elöverkänsliga

Publicerad 21 april kl. 17:00

Elöverkänsliga mår bättre om de inte utsätts för mobilstrålning, menar skribenterna.

Detta är en debattartikel.
Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

För Umeå kommun är det en bra ekonomisk affär att bevilja bidrag för elsanering.

Tack Björn Kjellson för inlägget (14/4) om elsaneringsbidrag, även om det inte redovisar aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett bra tillfälle att återkoppla om folksjukdomen elöverkänslighet.

Enligt forskningsrapporter och internationella behandlingsprogram är det en väldefinierad neurologisk störning. Den diagnostiseras och behandlas sedan många år utomlands och förhoppningsvis snart även i Sverige.

Socialstyrelsens enkät 2007: 3,2 procent elöverkänsliga, varav 0,4 procent svårt elöverkänsliga.

Efter det har trådlös teknik byggts ut kraftigt. Tysklands myndighet för strålskydd anger officiellt andelen elöverkänsliga till cirka 7–10 procent under 2003 till 2013. Om det gäller även i Sverige motsvarar det närmare en miljon människor. Elöverkänsligas riksförbund har medlemmar med olika neurologiska diagnoser som till exempel ME/CFS och fibromyalgi. De är även elöverkänsliga och mår bättre om de inte utsätts för mobilstrålning.

Ett ständigt ökat antal besökare på vår webb samt antalet personer som kontaktar oss via e-post och telefon visar också på ökningen. Oroande är att även antalet elöverkänsliga barn, ungdomar och unga vuxna ökar. Hela familjer påverkas. De mår alla bättre när de minskar sin exponering för trådlös teknik.

Elöverkänslighet är en väldefinierad neurologisk störning

• En väldefinierad objektivt identifierad och karaktäriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras och behandlas. WHO har av forskarna fått förslaget att elöverkänslighet bör ingå i WHO:s klassifikationssystem ICD. Nu används symtomkod ICD-10, R68.8 och orsakskod inom W85-W99 (Socialstyrelsen).

• Specifika avvikelser i kroppens biomarkörer identifieras genom analys av blod- och urinprov. Specifika avvikelser i hjärnans funktion dokumenteras genom avbildningar/mätningar. Vanliga initiala symtom är huvudvärk, koncentrationsproblem, trötthet/sömnstörningar och på senare tid näsblod, även hos barn.

• Diagnostiseras och behandlas i många länder, ännu inte i Sverige. Internationella vårdprogram syftar till att återställa obalanser i kroppen. Specialistkliniker finns i många länder bland annat Tyskland, Frankrike, USA och Kanada. Internationella konferenser för specialistläkare/forskare hålls.

För Umeå kommun är det en bra ekonomisk affär att bevilja bidrag för elsanering. Elöverkänsliga som vistas i mer hälsosamma bostäder får en bättre hälsa, behöver färre stödåtgärder, mindre sjukvård och fler invånare kan därmed både delta i och bidra till samhällsutvecklingen.

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas riksförbund

Tommy Nordbrandt, ordförande Elöverkänsligas förening i Umeå

Läs mer:

https://www.vk.se/2021-04-21/replik-manga-ar-eloverkansliga

Källor/länkar:

Belpomme, Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder. How to Diagnose, Treat, and Prevent It. Published: 11 March 2020. Publicerad i National Library of Medicine, PubMed.gov.
https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet-en-valdefinierad-objektivt-identifierad-och-karakteriserad-neurologisk-storning-som-kan-diagnostiseras-behandlas-och-forebyggas/

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/

Guideline of the Austrian Medical Association (w) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome): https://www.vagbrytaren.org/Guideline%20%20AG-EMF.pdf

EMFMC2021 – Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF Associated Illness: https://eloverkanslig.org/forebyggande-samt-diagnos-och-behandling-av-emf-relaterad-sjukdom-internationell-videokonferens-28-31-januari-2021/

Europarådets resolution 1815 (inkl länkar till Europarådets webb):https://eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815/

Europaparlamentets resolution Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält 2009 (P6_TA(2009)0216: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV

WHO IARC, gruppering 2B Möjligen cancerogen för människa (tillsammans med bly, DDT, diesel- och bensinavgaser samt svetsrök m.m.): https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/04/ds-200823/

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: 
https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Diskrimineringslagen:
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ae8f10a3a544fcd857c84a803602ee9/miljohalsorapport-2009.pdf

Bfs (Tyska Strålskyddsmyndigheten) Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz Differenzierte Betrachtung der Nutzung und der Wahrnehmung des Mobilfunks – Vorhaben FM8854, urn:nbn:de:0221-2014022811170 http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2014022811170/3/BfS_2014_FM8854.pdf

Elöverkänsligas Riksförbund, Cypern arbetar för att minimera barns exponering för strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik på sjukhus samt genomför informationskampanjer till allmänheten.
https://eloverkanslig.org/cypern-arbetar-for-att-minimera-barns-exponering-for-stralning-fran-mobiltelefoner-och-tradlos-teknik-pa-sjukhus-samt-genomfor-informationskampanjer-till-allmanheten/