• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund stödjer för stärkta möjligheter till grupptalan för konsumenter inom olika områden. De betonar dock vikten av att även inkludera bristande tillgänglighet som grund för grupptalan, vilket de tidigare lyft i ett remissyttrande om Tillgänglighetsdirektivet.

Vidare uttrycker de oro över processen att godkänna enheter för att driva rättsfall och efterfrågar åtgärder för att säkerställa rättssäkerhet och transparens i beslutsprocessen för att undvika godtyckliga beslut eller uteslutning av sammanslutningar på grund av ”obekväma åsikter”.

Slutligen ger de sitt fulla stöd till Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen och delar information om sin organisation samt internationella resolutioner och forskningsrapporter som stöd för sina argument, särskilt gällande problematiken kring elöverkänslighet och exponering för elektromagnetiska fält.