Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder

Läs remissen

Vårt yttrande (PDF)

Lämna ett svar