2013: Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65