Europeiska unionens flagga 2011 som symbol för Europarådets resolution 1815.
Europeiska flaggan, framtagen av Europarådet redan 1955.

Ljusglimten har tidigare skrivit om resolution 1815 som antogs av Europarådet i maj 2011. Det är ett viktigt dokument för elöverkänsliga och vi presenterar därför Rigmor Granlund Linds informativa sammanfattning av resolutionen.

Europarådet skapades den 5 maj 1949 och hade från början tio medlemsländer, varav Sverige var ett. Det har till uppgift att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. l dag har Europarådet 47 medlemsländer.

Europarådets parlamentariska församling avger resolutioner i olika frågor av betydelse för de olika medlemsländerna. Denna församling har totalt 318 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. De olika medlemsländerna har ledamöter i proportion till sin folkmängd och väljs av de olika inhemska parlamenten. Sverige har sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

Potentiella risker

De frågor som den parlamentariska församlingen ska besluta om bereds av olika kommittéer. Den 11 april 2011 beslöt Europarådets kommitté för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor enhälligt att ställa sig bakom dokument 12608, ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras påverkan på miljön”, som därefter lämnades över till den parlamentariska församlingen för beslut, och den 27 maj 2011 kom Europarådets resolution 1815 med samma rubrik.

Här följer några av punkterna i resolutionen som är av särskild betydelse för elöverkänsliga och för dem som engagerar sig i frågan om riskerna med elektromagnetiska fält och strålning.

4. Medan å ena sidan elektriska och elektromagnetiska fält av vissa frekvensband som används inom medicinen har enbart positiva effekter, tycks icke-joniserande strålning på andra frekvenser, både extremt låga frekvenser från kraftledningar och höga frekvenser inom radar, telekommunikation och mobiltelefoni, ha mer eller mindre potentiellt skadliga effekter på såväl växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen även vid nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena.

5. När det gäller de officiella gränsvärdena för emission av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser, rekommenderar parlamentariska församlingen starkt att ALARA-principen tillämpas (= as low as reasonably achievable: så lågt som rimligen är praktiskt möjligt), och detta gäller då både de så kallade termiska och de icke-termiska eller biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning. Dessutom skall försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig forskning inte med tillräcklig säkerhet kan fastslå skadeeffekter. Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna resultera i extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader att inte beakta tidiga varningar.

Rekommendationer

8. I ljuset av ovanstående rekommenderar Europarådets parlamentariska församling medlemsländerna att;

8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk;

8.3.1. inom departement (utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, omedveten och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;

Prioritera trådbundna anslutningar

8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum prioritera trådbundna internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

[Denna punkt hade en starkare skrivning från kommittén: ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or Wlan systems from classrooms and schooIs, as advocated by some regional authorities, medical associations and civil society organisations. Den svenska delegaten Manetta de Pourbaix- Lundin (M) ville stryka den punkten helt och hållet men fick endast igenom den mildare skrivningen ovan.]

Hela resolutionen finns att hämta här.

Den kan även beställas från kansliet.

Översättning Rigmor Granlund Lind

Tidigare publicerad i Elöverkänsligas tidning Ljusglimten nr 4/2013.

Fakta: Resolutioner är inte folkrättsligt bindande utan ska snarare ses som en kraftfull rekommendation som parterna genom sitt medlemskap i internationella organisationer på förhand förbundit sig att följa. Man brukar säga att de är politiskt bindande. Därför är inte heller domstolar bundna av resolutioner. Källa: Richard Rosengren, utredningstjänsten Sveriges Riksdag