I vårt yttrande över remissen ”Ett utökat skydd mot diskriminering” lyfter vi fram att betänkandet huvudsakligen fokuserar på diskriminering relaterad till bemötande, medan viktiga aspekter av tillgänglighet försummas. Vi understryker vikten av att inkludera funktionsrättsrörelsen i en ny, bredare utredning för att bättre adressera dessa frågor.

Som exempel på problematiken nämner vi den nya lagen som ger polisen ensamrätt att utfärda statliga ID-handlingar, vilket utestänger personer med vissa funktionsnedsättningar som inte kan besöka en polisstation personligen. Detta leder till allvarliga konsekvenser för den enskilde, såsom att inte kunna hämta ut medicin eller rösta, vilket vi anser är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter.

Vi stöder förslaget att diskriminering ska motverkas med vitesföreläggande och betonar behovet av att staten, kommuner och regioner inte diskriminerar personer med funktionsnedsättningar genom selektiva åtgärder. Vi argumenterar för att framtida lagstiftning bör förbjuda och bestraffa sådan diskriminering.

Avslutningsvis ansluter vi oss till Funktionsrätt Sveriges yttrande och framhåller vår position som en funktionsrättsorganisation som representerar personer med elöverkänslighet. Vi belyser den ökade utmaningen med tillgänglighet som följd av utbyggnaden av trådlös teknik och hänvisar till internationella initiativ och forskning som stödjer behovet av skydd och anpassningar för elöverkänsliga.

Läs hela yttrandet nedan: