• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund angående en remiss om säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96). Vi påpekar att det finns brister i utredningens behandling av vissa aspekter på valprocessen och lyfter särskilt fram problemet med att personer med funktionsnedsättning kan sakna möjlighet att identifiera sig med giltig ID-handling, vilket hindrar dem från att delta i valet. Vi nämner att den nya lagen om statligt ID-kort inte tillgodoser behoven för dessa grupper, då den inte inkluderar möjligheten att erhålla ID-handlingar med hjälp av ombud för dem som inte kan inställa sig personligen på en polisstation.

Vidare föreslår vi att poströstning med lantbrevbäraren som ombud bör behållas eller återinföras för att underlätta röstandet för personer med funktionsnedsättning. Vi betonar även vikten av tillgänglighet i vallokaler samt alternativa röstningsmetoder för att säkerställa att alla kan delta i valet på ett effektivt sätt.

Slutligen, vi stödjer Funktionsrätt Sveriges yttrande över lagförslaget och återger även relevant information om vår organisation och den ökade medvetenheten kring riskerna med elektromagnetiska fält som påverkar elöverkänsliga människor.