I vårt yttrande över remissen ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram” framhåller vi att tillgänglighet inom vården inte enbart handlar om möjligheten att få tid för undersökning och behandling. För elöverkänsliga utgör brist på fysisk tillgänglighet ett stort problem. Vi efterlyser en vård som följer principen om universell utformning, där anpassningar som att släcka belysning, stänga av datorer och trådlös utrustning kan göras för att underlätta för personer med lindrigare elöverkänslighet. Tyvärr är detta inte alltid fallet, och ofta måste elöverkänsliga patienter antingen uthärda svårigheter under besök eller välja att avstå från nödvändig vård.

För dem med svår elöverkänslighet är besök på vårdinrättningar omöjliga, och hemsjukvård blir det enda alternativet. Vi föreslår inrättandet av särskilda team som är vana vid fältmässiga förhållanden för att kunna erbjuda hembesök för alla typer av sjukvårdsbehov, från benbrott till cancerbehandling. Det är också viktigt att all hemsjukvård sker utan att personalen använder mobiltelefoner eller datorer.

Vidare betonar vi nödvändigheten av att det alltid ska vara möjligt att nå vårdgivare via telefon och tala med en person direkt, eftersom en betydande del av befolkningen saknar tillgång till datorer och smartphones. Vi ställer oss även helt bakom Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen.

Som en funktionsrättsorganisation för elöverkänsliga, med ca 2200 medlemmar, lyfter vi fram vikten av att adressera de utmaningar som den ökade användningen av trådlös teknik innebär för tillgängligheten i samhället för elöverkänsliga. Vi hänvisar till internationella resolutioner och forskning som understryker behovet av att skydda denna grupp från elektromagnetiska fält, och förespråkar för åtgärder som kan minska deras exponering.

Läs hela yttrandet nedan: