• Inläggskategori:Nyheter

Fyra personer från organisationer som arbetar med strålningsfrågan, inkluderande förbundets ordförande Marianne Ketti, har undertecknat en rapport i vilken Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) rapport till Naturvårdsverket gällande miljömålet Säker strålmiljö kritiseras. I SSM:s rapport påstås att delmålet för elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik är uppfyllt. Undertecknarna anser att SSM:s slutsats är gravt felaktig och ovetenskaplig.

Debattartikeln är publicerad på Newsvoice. Mer information och bakgrund finns i den fördjupande skrivelsen som du kan ta del av (PDF).

Aldrig tidigare har strålningen i vår miljö varit så hög som idag, tre år efter att 5G började byggas ut. Aldrig tidigare har bevisen för skadlig påverkan varit så starka. Aldrig tidigare har strålmiljön varit så osäker som idag. Ändå hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att miljömålet säker strålmiljö skulle vara uppfyllt när det gäller detta delmål inom miljömålet Säker strålmiljö.

Hur har SSM kunnat komma fram till en så felaktig slutsats?

  • SSM menar att strålmiljön är säker eftersom strålningen i miljön är lägre än referensvärdet, som anger hur mycket mikrovågsstrålning från trådlös teknik som människor kan utsättas för.
  • SSM ignorerar de omfattande belägg som visar skadlig hälso- och miljöpåverkan vid exponering för liknande mikrovågsstrålning långt under referensvärdet.
  • SSM ignorerar att det helt saknas belägg för att människor och biologiskt liv inte skadas vid kronisk helkroppsexponering dygnet runt vid referensvärdets nivåer eller vid nivåer som blivit vanliga idag i inne- och utemiljön
  • SSM ignorerar att det helt saknas forskning som visar att 5G- och 4G-utbyggnaden inte är skadlig för människors hälsa eller för miljön.

Strålmiljön har aldrig tidigare varit så osäker

Utbyggnaden av 4G+ och 5G har lett till en extrem ökning till känt skadliga nivåer av mikrovågsstrålning i människors bostäder, skolor, på arbetsplatser och allmänna platser. Det visar de mätningar som vi genomfört under de senaste åren i stadsmiljö. De tre första svenska fallstudierna av hälsoeffekter av exponering för 5G-strålning från basstationer visar att strålningen på kort tid orsakade svåra symptom (mikrovågssyndromet). Detta är effekter som sedan fem decennier beskrivits som en hälsoeffekt av exponering för mikrovågsstrålning under referensvärdets nivåer.

Fyra ledande internationella forskare inom området konstaterade i mars 2023 att det finns omfattande vetenskapliga bevis för skadliga hälsoeffekter under referensvärdet. Det primära uppdraget för myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten, att skydda människors hälsa, uppfylls inte. Snarare har det som är fördelaktigt för industrin prioriterats och allmänheten utsätts därför för onödiga risker.

Under hösten 2022 drog en grupp världsledande forskare inom den internationella strålskyddskommissionen ICBE-EMF slutsatsen att SSM:s referensvärden är felaktiga. DNA-skador, oxidativ stress, cancer, hjärtpåverkan, skador på spermier samt neurologiska effekter finns bland de skadliga effekter som observerats under referensvärdet. Referensvärdet är därmed otillräckligt som skydd för arbetstagare, barn, särskilt känsliga personer och befolkningen i allmänhet.

Omedelbara åtgärder behövs

  1. Nya och lägre referensvärden måste tas fram, som skyddar mot alla visade hälso- och miljörisker. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den del av forskarvärlden som visat att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
  2. 5G-utbyggnaden måste stoppas tills en oberoende kommission utrett riskerna. Riskbedömning av 5G måste göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin.
  3. För att förebygga skador måste utbildning om risker ordnas på alla nivåer i samhället, exempelvis inom sjukvård, skola, förskola och till allmänhet.
  4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden uppkoppling ska alltid prioriteras.

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer
Torkel Atterbom, Miljöföreningen Vågbrytaren
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund