• Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund lämnade ett remissyttrande angående SOU 2020:24, ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Vi ställer oss överlag bakom utredningens förslag men betonar att huvudalternativet bör vara att den sjuke kan återgå till sin nuvarande arbetsgivare. Vi efterfrågar en starkare drivkraft för arbetsgivare att återintegrera sina anställda och påpekar vikten av att ingen ska förlora sin sjuklönegrundande inkomst på grund av bristande kunskap om regelverket. Vidare föreslår vi införandet av flexibilitet i sjukskrivningsprocessen för att hantera individuella behov och betonar vikten av att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar som elöverkänslighet. Vi rekommenderar också att funktionsrättsorganisationer involveras i processen och att arbetsgivares ansvar för förebyggande arbete och stöd för återgång i arbete förstärks. Slutligen betonar vi vikten av att individer inte förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.