På denna sida samlar vi exempel forskning och rapporter som är relevanta för området EHS/elöverkänslighet.


Europaparlamentets resolution 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//SV


Bioinitiative – sammanställning och sammanfattning av en stor mängd forskningsrapporter

Gå till hemsidan >>


EMF Scientist – över 250 forskare från 41 länder vädjar till WHO och FN om sänkta gränsvärden och ökad försiktighet avseende elektromagnetiska fält

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal


Europarådets resolution 1815 – uppmaning till alla medlemsländer att skydda medborgarna från effekterna av elektromagnetiska fält från bl a trådlös teknik

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&


EuropaEM Guideline 2016 – förebyggande, diagnostisering och behandling av ohälsa relaterad till exponering för elektromagnetiska fält (EMF)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111


HET-projektet – Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade, ett projekt som drevs gemensamt av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet. Syftet var att kartlägga problembilden för förbundens två medlemsgrupper, ge förslag till behandlingsprogram, m.m.

Läs mer om HET-projektet >> 


Electromagnetic field sensitivity – forskning av William J. Rea – En studie från 1991 som syftade till att ta fram en metod för att avgöra känslighet för elektromagnetiska fält hos individer. 

William J. Rea – Electromagnetic Field Sensitivity >>