Här finns våra remissyttranden i form av PDF-filer. Du kan läsa dokumenten direkt på skärmen eller ladda ner och skriva ut.

(2022-10-13) Yttrande över remissen: ”Nya föreskrifter för mätning av el”


(2022-09-30) Yttrande över remissen: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser
och inom lagens ram SOU 2022:22 – ”Tillgänglighetsdelegationen”


(2022-05-10) Yttrande över remissen: Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)


(2022-04-25) Yttrande över remissen: Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)


(2022-01-15) Yttrande över remissen: rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården


(2021-11-15) Remiss av Affärsverkets svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el


(2020-12-14) Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda,
SOU 2020:44


(2020-11-12) Yttrande över remissen: LSS-utredningen (SOU 2018:88)


(2020-11-09) Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård (SOU 2020:36)


(2020-08-31) God och nära vård – En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem


(2020-08-18) Yttrande över remissen: Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24


(2020-05-15) Yttrande över remissen: Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68


(2020-05-11) Yttrande över remissen: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6


(2019-11-29) Yttrande över remissen: Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23


(2018-11-15) Yttrande över remissen: God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39

Länk till remiss regeringskansliets hemsida >>


(2018-04-26) Remiss av SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen

Länk till remiss och yttrande på regeringskansliets hemsida >>


(2018-02-16) Yttrande över remissen: Funktionskrav på elmätare (Ei R2017:08)


(2018-01-08) Yttrande över remissen: Elmarknadslag (Ds 2017:44)


(2017-12-01) Yttrande över remissen: Förslag till ändringar i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (”barns digitala kompetens i förskolan”)


(2017-11-30) Yttrande över remissen: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47


(2017-10-26) Yttrande över remissen: Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! — delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43


(2017-10-10) Yttrande över remissen: Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds2016:26)


(2017-05-17) Yttrande över remissen: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete


(2017-03-22) Yttrande över remissen: Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


(2017-02-28) Yttrande över remissen: Betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning SOU 2016:77


(2016-12-30) Yttrande över remissen: En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – rapport från MFD


(2015-10-30) Yttrande över: ”En kommunallag för framtiden” SOU 2015:24


(2015-09-30) Yttrande över: ”Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.”