En hälsosam miljö i lokaler och utomhusmiljön är viktigt för alla barn och ungdomar. Här kan du bl.a. ta del av Europarådets och WHO:s rekommendationer och beslut. Du får också information om vad din förskola/skola kan göra för att säkerställa en hälsofrämjande arbetsmiljö avseende elektromagnetisk strålning från mobiler, wifi, Bluetooth och mobilmaster samt stödja barn och ungdomar med EHS/elöverkänslighet.

En hälsosam miljö i lokaler och utomhusmiljön är viktigt för alla barn och ungdomar Inte minst i skola och förskola.

Lägesrapport med krav på utveckling för att ge barn och ungdomar en hälsosam miljö inom förskola och skola

Elöverkänsligas Riksförbund redovisar i en lägesrapport en nästan total avsaknad av förskolor och skolor med en hälsosam miljö även för barn och ungdomar med EHS/elöverkänslighet. Kraftfulla åtgärder måste påbörjas omgående inom samtliga kommuner för att möta behoven.

Syftet med rapporten är att kommuner och övriga myndigheter ska inse att läget är allvarligt och se den som en tydlig plattform som underlättar att snabbt vidta kraftfulla åtgärder. Kraven i lagar och förordningar uppfylls inte för närvarande.

Viktiga åtgärder för funktionsrättsgruppen barn och ungdomar med EHS/elöverkänslighet:

 • Kunskap om EHS och rättigheter för personer med EHS måste ges till politiker, personal samt barn och ungdomar i verksamheten.
 • Tidig indikation på EHS är viktig. Komplettera BVC:s och Elevhälsans nuvarande kontroller med skanning av symtom avseende EHS samt ange Socialstyrelsens rekommenderade symtomkoder för EHS i hälsojournalerna.
 • Tillgängliga förskolor/skolor ska finnas i alla kommuner genom att skapa hälsosamma inne- och utemiljöer med låg mikrovågsstrålning. Använd trådbunden teknik. Informera föräldrar och ge möjlighet att välja en förskola/skola med trådbunden teknik.
 • Komplettera universella byggnadsreglerna att omfatta tillgänglighet för funktionsrättsgruppen barn och unga med EHS.

Mer information om lägesrapporten hittar du på sidan Barn och ungdomar med EHS har rätt till barnomsorg och undervisning!

Varför är det viktigt att sanera lokalerna från elektromagnetisk strålning?

Allt levande, människor, djur och växter har samma frekvens i sina celler, den s.k. Schumannfrekvensen 7,83 Hz. Den trådlösa strålningen från trådlös utrustning, mobiler, wifi, Bluetooth och mobilmaster är pulserande. Den pulserande strålningen påverkar cellernas naturliga frekvens negativt och ger ohälsoeffekter redan vid mycket låga strålningsnivåer. Forskningen visar vilka effekter som uppstår i våra celler. Bl.a. öppnas cellernas kalciumkanaler vilket ger upphov till fria radikaler, oxidativ stress som leder till inflammationer i kroppen. Dessutom uppstår läckage i blod-hjärnbarriären som gör att hjärnan påverkas av skadliga ämnen. Även blodet påverkas. Blodceller klumpar ihop sig redan efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik. Det påverkar då också syreupptagningen.

Det är därför mycket viktigt att våra barn och ungdomar inte utsätts för strålning från trådlös teknik eftersom det ger upphov till symtom (se Vanliga symtom) som t.ex. koncentrationsproblem, huvudvärk och sömnstörning. I förlängningen kan den trådlösa strålningen även orsaka sjukdomar som är kopplade till strålningen. Det är viktigt för alla barn och ungdomar att vistas i en hälsosam miljö för att undvika att skadas. Särskilt viktigt är det för de barn och ungdomar som har drabbats av EHS/elöverkänslighet och behöver vistas i miljöer med mycket låga strålningsnivåer. EHS/elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning, som går att fastlägga genom mätning av specifika biologiska markörer i kroppen eller genom att identifiera specifika avvikelser i hjärnan genom en magnetkameraröntgen. En förskola/skola för alla betyder att även denna miljöfråga måste åtgärdas för att uppfylla kraven i Diskrimineringslagen och Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerat och bundit sig att följa.

Beslut inom WHO och Europarådet

WHO:s enhet IARC har 2011 placerat den trådlösa icke-joniserande strålningen i grupp 2B, möjligen cancerogen tillsammans med bl.a. bly, DDT, formaldehyd, svetsrök samt bensin- och dieselavgaser. Forskarna framför nu att en omgruppering bör göras till grupp 1, cancerogen för människa. I grupp 1 finns t.ex. tobak, asbest och dioxin. WHO har utlovat en omprövning under 2023.

Europarådets slutsats i resolution 1815 (år 2011); ”Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena.”

Med bakgrund av dessa fakta samt slutsatser i de senare publicerade stora forskningssammanställningarna är det mycket viktigt att våra förskolors och skolors miljöer där barn och ungdomar vistas längre tider kontrolleras och åtgärdas vid behov.

Rekommendationer i Europarådets resolution 1815 rörande barn och ungdomar:

8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer; 

8.1.3. införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;
 
8.2.1. i överensstämmelse med försiktighetsprincipen, sätta förebyggande gränsvärden avseende långtidsexponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter;

8.3. angående skydd av barn:
 
8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
 
8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen undertecknades av bl.a. Sverige 2007. Konventionen har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Några områden som rör förskola/skola är:

 • Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning Staterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har tillgång till alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
 • Artikel 8 Ökad medvetenhet Varje stat ska vidta åtgärder för att höja medvetenheten om frågor som har med funktionsnedsättning att göra. Det kan till exempel handla om att bekämpa negativa attityder och fördomar.
 • Artikel 9 Tillgänglighet För att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut kunna delta på livets alla områden ska staterna se till att samhället blir tillgängligt. Det handlar bland annat om den fysiska miljön, transporter, information, kommunikation, IT och tjänster.
 • Artikel 24 Utbildning Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika villkor. Människor med funktionsnedsättning får inte utestängas från det allmänna utbildningssystemet. Alla, särskilt barn, med synskada, hörselskada, dövhet eller dövblindhet ska få undervisning på det sätt som är bäst för dem. Det förutsätter exempelvis lärare som kan teckenspråk eller punktskrift.

Vad gör andra länder?

Ett flertal länder är mycket seriösa och agerar kraftfullt. Bra exempel är Cypern, Frankrike, Tyskland och Schweiz.

Några exempel;

 • Lagstiftning mot användning av trådlös kommunikation och trådlös utrustning (inkl mobiler) i förskolor och skolor.
 • Marknadsföringsförbud av trådlös utrustning till barn och ungdomar.
 • Rekommendation om lägsta ålder för användning av mobil, ofta från 14-16 år finns exempel på 18 år. Undantag för vissa säkerhetssituationer.
 • Informationskampanjer, även med videos, riktade till olika åldersgrupper, bl.a. barn, tonåringar och gravida. Ett exempel från staten Cypern länkas nedan.
 • Ett antal länder har avsevärt mycket lägre gränsvärden än Sveriges. Schweiz har 66 000 mikrowatt/m2, jämfört med Sveriges
  10 000 000 mikrowatt/m2.

Genomföra åtgärder

Även om lagstiftning och rekommendationer saknas i Sverige, så har varje kommun, region eller enskild förskola/skola möjlighet att vidta egna åtgärder som följer intentionerna i Europarådets resolution 1815. Sverige står bakom resolutionen genom att ha deltagit i beslutet.

Som grund för det fortsatta arbetet bör en mätning av strålningsnivåerna inom- och utomhus genomföras. Vänd er gärna till kommunens miljökontor eller till er företagshälsovård. Det finns även konsulter som arbetar med elsanering och kan mäta elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan även Elöverkänsligas Riksförbund hjälpa till med mätningar.

OBS! Om det finns elever med EHS/elöverkänslighet i skolan måste all trådlös teknik elimineras. Vi har också handlingsplaner för samtliga stadier hur man går tillväga för att möjliggöra fortsatt skolgång för elever med EHS/elöverkänslighet.

Inomhusmiljön

Första steget är att avgöra om det initialt är möjligt att direkt arbeta för en miljö helt fri från trådlös strålning. Det ställer krav på tillgång till ett större antal fiberuttag samt utrustning som är möjlig att ansluta genom internetkabel till fiberuttagen. Här bör observeras att det finns möjlighet att ansluta läsplattor till fiberuttag genom särskilda adapters. Då kan wifi och Bluetooth stängas av på utrustningen.

Om det inte finns möjlighet att direkt ta bort all trådlös strålning är resolutionens rekommendation om ett gränsvärde för inomhusmiljö 100 mikrowatt/m2 (0,2 volt/m).

Inga arbetsplatser bör finnas inom ett avstånd på ca fem till sju meter från strålningspunkten. I ett första skede kontrolleras om strålningsnivån kan regleras i aktuella routers eller wifi-punkter. Om detta inte räcker för att nå ner till rekommendationen om 100 mikrowatt/m2 kan routerskydd sättas upp. Det är en s.k. Faradays bur, som sänker strålningen med ca 90 procent. Räckvidden minskar med ca 10 procent, vilket oftast inte är ett problem.

Åtgärda utemiljön

Att åtgärda en ohälsosam utemiljö kan vara problematiskt, beroende på vilka strålningskällor som påverkar mest. Det som i första hand kan rekommenderas är att ta kontakt med den fastighetsägare som har avtalat med telekomföretaget att placera mobilsändaren på tomten eller huset. Ni bör även kunna ta stöd av kommunens miljökontor för att se vilka möjligheter det finns att sänka strålningsnivåerna i era utemiljöer till Europarådets rekommendation om högst 100 mikrowatt/m2.

Positiva exempel

Det finns nu flera förskolor och skolor som arbetar för en hälsosam miljö med avseende på den trådlösa tekniken. Många förskolor/skolor har t.ex. redan tagit bort mobiler, vilket är ett bra första steg. Sedan återstår att ta bort skadlig trådlös teknik vid användning av datorer och läsplattor. Det finns redan nu exempel på förskolor och skolor som har åtgärdat sin arbetsmiljö och därmed uppfyller intentionerna i Europarådets resolutions 1815.

Externa länkar

Europarådets resolution 1815 (inkl länkar till Europarådets webb): https://eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815/

WHO IARC, gruppering 2B (PDF): https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

​FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/04/ds-200823/

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (PDF): https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Cyperns (statens) informationsbroschyr om skydd för barn och gravida, ett bra exempel på hur andra länder agerar (PDF):
http://www.cyprus-child-environment.org/images/media/assetfile/LEAFLET_EMF_eng_07_17.pdf

Omfattande forskningssammanställning av 1000-tals studier med slutsatser – The Bioinitiative report: https://bioinitiative.org/ (Se sammanfattning på svenska: https://eloverkanslig.org/wp-content/uploads/2015/05/BioinitiativeReport2012Svenska1501.pdf)

Diskrimineringslagen:
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/

Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective, 2018, Belpomme, Hardell Belyaev, Burgio, Carpenter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30025338/

Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It, 2020, Belpomme, Irigaray:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/

Dr. Magda Havas’ Live Bood Analysis Before and After use of Cell Phone:
https://youtu.be/8ZB7fb9Rqb0