EHS är en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad patologisk neurologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas

EHS bör kliniskt behandlas som en del av gruppen kroniska multisystemsjukdomar (CMI) med betoning på att den underliggande orsaken är miljörelaterad.[1] Det framgår av forskningsrapporter och även internationella program för utredning, diagnos och behandling av EHS-patienter. Vården utvecklas fortlöpande vid specialistkliniker utanför Sverige. Erfarenheter utbyts vid internationella specialistläkarkonferenser. I Sverige erbjuds fortfarande inte adekvat behandling för personer med EHS. Ingen specialistläkare finns längre att tillgå.

Bevisen är mycket tydliga i forskning och verkliga livet

Här ges endast några exempel. Läs gärna mer på sidan Viktiga dokument, forskning och appeller, där fler rapporter redovisas.

Provokationsstudier (s.k. nocebostudier) visar på effekter

OBS! Testa aldrig att göra en provokation i närheten av personer med EHS. Det kan få katastrofala följder i form av hjärtarytmier, yrsel, medvetslöshet m.fl. skador.

Provokationstester för diagnos av EHS vid specialistkliniker utomlands

Vid specialistkliniker utomlands för EHS-patienter används provoka­tionstester i vissa fall i utredningsfasen. Det är viktigt att betona att de endast ska utföras av utbildade specialistläkare. För testerna krävs särskilda anläggningar med användning av en mängd olika signaler, t.ex. DECT- eller Wi-Fi-exponering (20–60 min, beroende på individuell regleringskapacitet, mottaglighet och observerad respons). Vid provokationstesterna används även videos före och efter testet för patienter med neurologiska problem och problem med fin- eller grovmotorik. Foton med prov på handstil före och efter provokation används även.

Vid dessa mäts bl.a. följande.

  • Hjärtfrekvensvariation (HRV) (autonom diagnos av nervsystemet)
  • Mikrocirkulationen
  • Oxidativ stress (lipidperoxidation, malondialdehyd, oxo-LDL)
  • För diabetiker, plasmaglukos
  • Levande blodanalys (aggregering av röda blodkroppar i form av rouleaux, blodviskositet, makrofagaktivitet, hemolys av röda blodkroppar)

Provokationsstudier i forskning

Väldesignade expertgranskade provokationsstudier visar att kliniska och biologiska hälsoeffekter utlöses hos EHS-patienter. [1] [2] Några exempel är hjärtfrekvens­variabilitet, blodtrycksvariabilitet, förändrad ljusreflex i pupill, minskad synperception, onormal rörelse under sömn, förändrat EEG under sömn, förändrat EMG, förändrat hud­kapillärt blodflöde och elektrisk hudpotential och konduktansförändringar.

Vid sådana enkel- eller dubbelblinda provokationsstudier, har olika kliniska och patofysiologiska förändringar påvisats hos dessa patienter. Kliniska effekter inkluderar hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och/eller blodtrycksvariabilitet ( Havas et al., 2010 ; Havas, 2013 ; Koppel et al., 2018 ), förändrad pupillär ljusreflex ( Rea et al., 1991 ), minskad syn perception ( Trimmel och Schweiger, 1998 ), och onormal rörelse under sömnen ( Mueller och Schierz, 2004), som alla har fastställts genom objektiv klinisk utvärdering. Dessutom inkluderar patofysiologiska effekter förändrat elektroencefalogram (EEG) under sömn ( Arnetz et al., 2007 ; Lustenberger et al., 2013), förändrat elektromyogram (EMG) efter exponering för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) ( Tuengler och von Klitzing, 2013 ; von Klitzing, 2021 ), förändrat hudkapillärt blodflöde (SCBF) ( Tuengler och von Klitzing, 2013 ; Loos et al., 2013 ), och elektrisk hudpotential (ESP) och konduktansförändringar ( Tuengler och von Klitzing, 2013 ) – dessa tillåter också objektiva mätningar.

Socialstyrelsen har beslutat om diagnoskod i Sverige

Nordiska ministerrådet (Finland, Sverige och Norge), har år 2000 klassat elöverkänslighet som en arbetsmiljörelaterad symtombaserad diagnos med kod ICD-10. DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2 (the nordic-adaptation-of-classification-of-occupationally-related-disorders-icd-10, 53 sid, PDF).

Socialstyrelsen har givit ut direktiv om diagnoskod inom ICD-10. Symtomkoden är R68.8 Andra specificerade generella symtom. Orsakskoder är W85-99, ofta orsakskod W90 (Exponering för annan icke-joniserande strålning utan angivande av plats, innefattar elektriska och magnetiska fält, infraröd strålning, laserstrålning, radiofrekvensstrålning). Instruktionen anger hur symtomen ska beskrivas i patientjournalen, hur de klingar av, fördröjning mm.

EHS utreds, diagnostiseras och behandlas med goda resultat, men inte i Sverige

EHS utreds, diagnostiseras och behandlas utanför Sverige av specialistläkare vid EHS-kliniker. Internationella vård- och behandlingsprogram utvecklas fortlöpande. Internationella läkarkonferenser ang EHS hålls.[3] Det visar att denna neurologiska störning finns i verkligheten.

EHS kan i och med möjligheten att objektivt diagnostisera genom dessa utredningar enligt forskningsrapporter inte inkluderas bland de funktionella tillstånden eller psykosomatiska tillstånd.

EHS kategoriseras biologiskt genom låggradig inflammation och en autoimmun respons. Biologiska markörer och avbildning av hjärnan visar att EHS är en objektivt påvisbar somatisk störning. 80 procent av patienter med EHS har en, två eller tre biomarkörer för oxidativ stress i sitt perifera blod, [2]

Med hjälp av olika avbildningstekniker, inklusive ultraljud cerebral tomosphygmography (UCTS), transkraniell doppler (TDU) och funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI)], visas det att EHS är associerat med hjärnans neurovaskulära dysfunktion, även med potentiellt neuronala lesioner. Främst involveras de temporala loberna – särskilt det limbiska systemet såväl som andra delar i hjärnan. [4]

Förbundet har december 2020 hos Socialstyrelsen begärt att nationella riktlinjer utarbetas för EHS. Arbetet är vad förbundet känner till inte påbörjat. De internationellt utarbetade programmen för utredning, diagnos och behandling som används vid utländska specialistkliniker för EHS-patienter utgör en bra grund. Dessutom kan läkare från de specialistkliniker som utreder, diagnostiserar och behandlar EHS-patienter bidra med sin expertis. Personer med EHS som behöver behandling eller diagnos är hänvisade till dessa specialistläkare i näraliggande länder.

Forskning rörande genetiska, neurologiska effekter och effekter på oxidativ stress

Åtta fallstudier visar att 5G är hälsofarligt och kopplas till EHS/”mikrovågssyndromet”

Under 2023 fram till och med februari 2024 har åtta fallstudier publicerats i vetenskapliga tidskrifter gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G. Samtliga studier visar att 5G skadar människors hälsa och att 5G orsakar betydligt högre strålningsexponering jämfört med tidigare generationer av mobiltelefoni. I studierna undersöktes förekomst av symtom som sedan 50 år identifierats som orsakade av exponering för förhöjda nivåer av strålning liknande den som sänds ut från 5G-basstationer. Symtomen har kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan och upptäcktes redan på 1960-talet i studier av personer som exponerats för mikrovågor/radiofrekvent strålning i yrkeslivet. Dessa symptom har även visats vara kopplade till exponering för mobilmaster och basstationer i studier av hälsotillstånd bland de som bor i närområdet till basstationer och mobilmaster för tidigare generationer av mobiltelefoni, främst 2G och 3G.

Den senaste fallstudien avser en åttaårig pojke som får symtom i skolan.

Övriga sju fallstudier sammanfattas här.

Mobilstrålning påverkar kroppens hormoner

Rapport publicerad 2011.

Att bo närmare än 500 meter från en mobilmast eller använda mobiltelefon ger tydlig påverkan på mängden hormoner i kroppen. Könshormonerna minskar. Undersökningen visar att påverkan på hormonnivåerna är helt jämförbar mellan att bo inom 500 meter från en mobilmast och själv använda mobiltelefon. Alla försökspersoner följdes under 6 år och prover togs år 1, 3 och 6. Diagrammet visar de som bor inom 100 meter till masten. [6]

Europarådets resolution 1815 

Resolutionen från 2011 har efter hearings med forskare antagits även av Sverige, men åtgärder har inte vidtagits. [7] [8]

Europarådet varnar:”Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk [9] biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena.

Alla invånare ska enligt resolutionen informeras om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, med särskild inriktning på barn, tonåringar, unga människor i fertil ålder, lärare och föräldrar.

Europarådet rekommenderar i punkt 8.2.1 att i överensstämmelse med försiktig­hets­principen sätta förebyggande gränsvärden avseende långtids­exponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter. 0,2 volt per meter motsvarar 100 mikrowatt/m2. Det är den gräns där cellskador uppstår enligt många gånger upprepad expertgranskad forskning. [10]

Rekommendationer:

8. I ljuset av ovanstående rekommenderar Europarådets parlamentariska församling medlemsländerna att;

8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk;

WHO – möjligen cancerogent, biologisk påverkan bevisad

WHO:s enhet IARC har 2011 placerat den trådlösa icke-joniserande strålningen i grupp 2B, möjligen cancerogen tillsammans med bl.a. bly, DDT, formaldehyd, svetsrök samt bensin- och dieselavgaser.[11] Forskarna har sedan många år framfört att en omgruppering bör göras till grupp 1, cancerogen för människa. I grupp 1 finns t.ex. tobak, asbest och dioxin. [12]

Uppskattning ca 30 procent med besvär av elektromagnetiska fält i Europa

Antalet personer med EHS utgör en inte försumbar del av Sveriges befolkning. Länder i Europa har uppskattat andelen som uppger besvär från elektromagnetiska fält till ca 30 procent, t.ex. Tyskland. [13] [14] Sverige ligger troligen på dessa nivåer eftersom höga strålningsnivåer tillåts. När en så stor del av befolkningens hälsa påverkas är det om något ett bevis på att EHS existerar.

Enligt Miljöhälsoenkäten 2007 var ca 3,2 procent elöverkänsliga varav ca 0,4 procent svårt elöverkänsliga.[15] Det motsvarar nu ca 320 000 elöverkänsliga och drygt 40 000 svårt elöverkänsliga. Frågan om känslighet/överkänslighet mot elektriska och magnetiska fält har tagits bort i enkäten 2015.

Däremot finns dessa två frågor kvar i 2015 års enkät inför Miljöhälsorapporten 2017.

Fråga 71: Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har?

  • Elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner, antenner
  • Elektromagnetiska fält från t.ex. elektriska apparater, kraftledningar

Tyvärr redovisas inte resultaten av dessa två frågor i Miljöhälsorapporten 2017. [16] Varför?

Förbundet har begärt att få ut de data som rapportförfattarna har fått, men ännu inte erhållit dessa. Troligen är andelen elöverkänsliga, efter utbyggnaden av trådlös teknik, nu betydligt högre.

Personer med EHS återfinns i alla åldrar även bland små barn och ungdomar såväl som inom de flesta yrkesgrupper.

Även kända personer och yrkesverksamma inom IT-branschen sjuka av mikrovågsstrålning

Några få exempel:

Femtio ingenjörer inom Ericsson Ellemtel sjuka av GSM-basstation

Femtio ingenjörer inom Ericssonägda Ellemtel utvecklade mikrovågssymtom när en GSM-basstation sattes upp nära kontoret. De flesta kunde återgå till jobbet efter att bolaget genomfört omfattande saneringsåtgärder mot strålningen. En persons kontor skyddades med avskärmande kopparplåt. Han gick till jobbet i skyddsdräkt. [17]

Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi-strålning. Erkändes av domstol

En telekomingenjör i 40-årsåldern anställd vid Ericsson i Spanien blev sjuk av mikrovågsstrålningen från WiFi och annan trådlös teknik på jobbet. Högsta domstolen i Madrid har nu beviljat honom ersättning för arbetsoförmåga och erkänt kopplingen till strålningen på jobbet. [18]

Fd WHO-chefen Gro Harlem Brundtland: ”Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning”

Den fd chefen för WHO och Norges fd statsminister Gro Harlem Brundtland har under en intervju med Aftenposten berättat att hon får huvudvärk direkt om hon sätter en mobil mot huvudet och att hon haft hälsoproblem av mobilstrålning under 25 år. Hon uppmanar andra att skydda sig mot den trådlösa teknikens strålning och säger att forskningen visar att det inte råder några tvivel om att det finns negativa hälsoeffekter.[19]

Protokoll för utredning, behandling och vård

Socialstyrelsens direktiv om symtom och orsakskoder avseende EHS

Det finns diagnoskod för EHS men inte sjukdomsdiagnos. Enligt Socialstyrelsen ska symtomkod ICD-10 R68.8 (Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken) skrivas in i vårdjournalen med tillägg av vilka symtom patienten får och vid vilken typ av fält, se ICD-10 orsakskoder W85-99, ofta orsakskod W90 (Exponering för annan icke-joniserande strålning utan angivande av plats, innefattar elektriska och magnetiska fält, infraröd strålning, laserstrålning, radiofrekvensstrålning). Läkaren ska beskriva att symtomen klingar av i bra EMF-miljö. Fördröjningen av symtom som ibland uppstår bör beskrivas. ICD-10 kod kombineras med fördel med ICF-kod (funktionsnedsättning). Dessa koder har även antagits av Nordiska ministerrådet (Finland, Sverige och Norge), Nordic ICD-10 Adaptation 2000.

EuropaEM Guideline 2016
Förebyggande, diagnostisering och behandling av ohälsa relaterad till exponering för elektromagnetiska fält (EMF)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Guideline of the Austrian Medical Association for the diagnosis and treatment on EMF-related health problems and illnesses (EMF-syndrome), 2012
Österrikiska läkarsällskapets rekommendationer om diagnos och behandling av strålningsrelaterad ohälsa
https://eloverkanslig.org/wp-content/uploads/2024/03/Guideline-of-the-Austrian-Medical-Association.pdf

Internationell läkarkonferens The EMF Medical Conference 2021. Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF Associated illness
Samtliga föredrag finns nu tillgängliga kostnadsfritt.
https://emfconference2021.com

Webinar – EMF Sensitivity Symtoms, Scientific Evidence ant Patient Stories:
https://vimeo.com/489250673/322a07262c

Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade, Het-projektet

Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade, ett projekt som drevs gemensamt av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet. Syftet var att kartlägga problembilden för förbundens två medlemsgrupper, ge förslag till behandlingsprogram, m.m. https://eloverkanslig.org/het-projektet/

Äldre forskning som visar på koppling mellan EHS och mikrovågsstrålning

Skadliga effekter av mikrovågor redovisade sedan 1960-talet

På 1960-talet upptäckte den amerikanske forskaren Allan H. Frey att mikrovågsstrålning kan orsaka hörbara ljud i hjärnan. Det kallades ”microwave hearing”. Frey upptäckte också att mikrovågsstrålning, vid frekvenser som i dag används inom mobiltelefonin1900 MHz, öppnade upp den skyddande blod-hjärnbarriären så att skadliga ämnen kunde läcka in. Samma effekt som våra svenska professorer i Lund i upprepade vetenskapliga studier observerat under 1990-talet och 2000-talet.

Den tyske professorn Karl Hecht har i en sammanställning under 2000-talet redovisat vad den ryska forskningen kommit fram till redan för fyra-fem decennier sedan.

I en rapport från USA:s Defense Intelligence Agency (DIA), redovisas en mängd olika skadliga effekter som ryska forskare redovisat. Man konstaterade även att dåvarande Sovjetunionen hade betydligt lägre gränsvärden/bättre skydd för allmänheten mot de skadliga effekterna av mikrovågor, beroende på de kända skadliga effekterna som observerats vid nivåer under de som gäller fortfarande i Sverige och andra västländer fortfarande idag.

Sovjetunionen, långtidsstudier på människor

I Sovjetunionen genomförde forskare redan på 50- och 60-talen vetenskapligt upplagda långtidsstudier av människor som i sitt arbete utsattes för elektriska eller magnetiska fält eller radio- och mikrovågor (EMF). I dessa studier följdes människor i upp till 10 år, i vissa fall 20 år. I väst har inga studier gjorts där människor studerats under så lång tid. Det gör de sovjetiska studierna unika som grund för att bedöma de långsiktiga effekterna av EMF. Långtidsstudierna visar att den enskilt viktigaste faktorn för negativa hälsoeffekter av både radio- och mikrovågor samt elektriska och magnetiska fält är tiden. Förändringar i kroppens sätt att fungera uppstår först efter 3 till 5 år och när symtomen förstärks ökar även känsligheten. Karakteristiska och objektiva symtom redovisas i forskningen. På Vågbrytarens webb kan du läsa mer om denna forskning.


[1] EuropaEM Guideline 2016. Sid 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

[2] Belpomme et al. 2022. Why electrohypersensitivity and related symtoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment (sid 4-5) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122007010?via%3Dihub#bib162

[3] EMF Medical conference 2012: https://emfconference2021.com/

[4] Belpomme et al. 2020. Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. (sid 8-10)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/

[5] Bioinitinative report: https://bioinitiative.org/

[6] Eskander et al, How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles (2011): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22138021/

[7] Europarådet. (2011). Europarådets resolution 1815, Svensk text. https://www.eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815/

[8] Europarådets resolution 1815, Engelsk text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

[9] Termisk = uppvärmning

[10] Europarådet. (2011). Europarådets resolution 1815, Svensk text. https://www.eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815/

[11] WHO, I. (2011). WHO, IARC International Agency for Research om Cancer. From https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

[12] Hardell et al. (2013) Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. From https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24192496/

[13] Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möjlicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunkts – jährliche Umfragen: Abschlussbericht über die Befragung im Jahr 2004, für das Bundesamt für Strahlenschutz, Űbersicht 3: Art der Beeinträchtigung durch elektromagnetiska Felder, s 15.

[14] Jörg Schröttner, Norbert Leitgeb, “Sensitivity to electricity – Temporal changes in Austria” BMC Public Health 2008 8:310.

[15]  Miljöhälsorapport 2009 med enkät: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ae8f10a3a544fcd857c84a803602ee9/miljohalsorapport-2009.pdf

[16] Miljöhälsorapport 2017 med enkät, se sid 252 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0e3/miljohalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf

[17] https://kollega.se/arkiv/ericsson-skjuter-sig-i-foten?fbclid=IwAR166tSJuR-vw869Pbq3tzB02bfRNNF98tiu8KSrCDNnrVjFWTkYIh6nnhM

[18] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/11/27/ericssoningenjor-blev-sjuk-av-wifi-stralning-erkandes-av-domstol/

[19] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/08/18/fd-who-chefen-gro-harlem-brundtland-inga-tvivel-om-halsoeffekter-av-mobilstralning/