På denna sida samlar vi exempel på diagnoskod, behandlingsprotokoll, forskning, rapporter och appeller som är relevanta för EHS/elöverkänslighet.

Beslut rörande EHS som funktionsnedsättning

Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2158/ST

Utredning, behandling och vård

Socialstyrelsens direktiv om symtom och orsakskoder avseende EHS

Se info på sidan Bevis på koppling mellan biologisk påverkan från elektromagnetiska fält och EHS.

EuropaEM Guideline 2016

 Förebyggande, diagnostisering och behandling av ohälsa relaterad till exponering för elektromagnetiska fält (EMF)

Guideline of the Austrian Medical Association for the diagnosis and treatment on EMF-related health problems and illnesses (EMF-syndrome), 2012

Österrikiska läkarsällskapets rekommendationer om diagnos och behandling av strålningsrelaterad ohälsa

The EMF Medical Conference 2021. Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF Associated Illness
Internationell konferens rörande utveckling av vård för EHS-patienter.

Webinar – EMF Sensitivity Symptoms, Scientific Evidence and Patient Stories.

Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade 
Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade, Het-projektet, som drevs gemensamt av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet. Syftet var att kartlägga problembilden för förbundens två medlemsgrupper, ge förslag till behandlingsprogram, m.m.

Socialstyrelsen, Meddelandeblad 22/97 Kartläggning av behandlingsprogram för personer med elkänslighet
I meddelandebladet från 1997 beskriver Socialstyrelsen svenska vårdprogram samt åtgärdsprogram inom några svenska företag för att omhänderta och behandla patienter med elkänslighet under början av 90-talet, Här beskrivs behandlingsprogram på specialistnivå samt att mottagningslokaler anpassats. En neuropsykiatrisk klinik använde medicinsk utredning med även provokation för elektromagnetiska fält. Psykologsamtal med ett kognitivt förhållningssätt vid elkänslighet har prövats i några studier, men bedömbara resultat föreligger endast från två studier, Resultaten visar inte på någon entydlig positiv effekt av denna behandling.

Provokationstester s.k. nocebotester

Beskrivningen avser både de provokationstester som avser resultat från forskning samt de provokationstester som används vid utredning av diagnosen EHS vid specialistkliniker utomlands.

Se info på sidan Bevis på koppling mellan biologisk påverkan från elektromagnetiska fält och EHS.

OBS! Testa aldrig själv på personer med EHS. Det kan få katastrofala följder i form av hjärtarytmier, yrsel, medvetslöshet m.fl. skador.

Forskning och rapporter m.m. inom stater, militära organisationer, myndigheter e.d.

Se information på sidan Bevis på koppling mellan biologisk påverkan från elektromagnetiska fält och EHS.

Rapporter/beslut inom internationella organisationer

Europaparlamentets resolution 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211)

I rapporten uppmanar Europaparlamentet bl.a. kommissionen att se över den vetenskapliga grunden för gränsvärdena för elektromagnetiska fält och huruvida dessa är tillräckliga enligt rekommendation 1999/519/EG samt att rapportera tillbaka till parlamentet. Översynen bör genomföras av Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker. Europaparlamentet begär ’vem att särskild hänsyn tas till biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning, särskilt eftersom man i vissa studier påträffat de skadligaste effekterna på de lägsta nivåerna.

Europarådets resolution 1815 

Rapporten är en uppmaning till alla medlemsländer att skydda medborgarna från effekterna av elektromagnetiska fält från bl a trådlös teknik. Ett flertal rekommendationer lämnas rörande bl.a. informationskampanjer, rekommendation om trådbunden teknik i förskola och skola samt rekommenderade högsta nivå för elektromagnetisk strålning inomhus.

WHO:s enhet IARC:s beslut om cancerklassning av radiofrekvent strålning

WHO:s enhet IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerar i ett beslut radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjligen cancerogen för människa 2011.

Övriga expertgranskade forskningsrapporter

al, D. B. (2021, 07). The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus Internaltiona Report. From https://www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7321

D Belpomme, P. I. (2022). Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: an overview and medical assessment. From pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35537497/

Greco, F. (2020). Technical Assessment of Ultrasonic Cerebral Tomosphygmography and New Scientific Evaluation of Its Clinical Interest for the Diagnosis of Electrohypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity. From mdpi: https://www.mdpi.com/2075-4418/10/6/427

Irigaray, D. B. (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat and Prevent it. From pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/

report, B. (2022). The Bioinitiative Report 2012, uppdaterad 2022. From https://bioinitiative.org/: https://bioinitiative.org/
En sammanställning och sammanfattning av en stor mängd forskningsrapporter. Läs mer om rapporten här.

Hardell et al. 2013 Evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Conclusion: Based on the Hill criteria, glioma and acoustic neuroma should be considered to be caused by RF-EMF emissions from wireless phones and regarded as carcinogenic to humans, classifying it as group 1 according to the IARC classification. Current guidelines for exposure need to be urgently revised..https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24192496/

A Balmori. Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122011781

International Commission on the Biological Efects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) 2022. Scientifc evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G https://icbe-emf.org/wp-content/uploads/2022/10/ICBE-EMF-paper-12940_2022_900_OnlinePDF_Patched-1.pdf

Eskander 2011 et al. 2011.. How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles? Mobilstrålning påverkar stresshormoner. Att bo närmare än 500 meter från en mobilmast eller använda mobiltelefon ger tydlig påverkan på mängden hormoner i kroppen. Könshormonerna minskar eller ökar drastiskt. Att minska användningen av mobiltelefon ger bara en liten förbättring av hormonnivåerna. https://vagbrytaren.se/halsorisker/mobilmaster/eskander-2011.html

William J. Rea 1991. Electromagnetic field sensitivity. En studie från 1991 som syftade till att ta fram en metod för att avgöra känslighet för elektromagnetiska fält hos individer. https://eloverkanslig.org/wp-content/uploads/2019/09/William-J.-Rea-Electromagnetic-Field-Sensitivity.pdf

Rapporter rörande 5G och mikrovågssyndromet

Lennart Hardell och Mona Nilsson. Åtta fallstudier visar på skador från 5G-strålning. Läs mer på sidan Bevis på koppling mellan biologisk påverkan från elektromagnetiska fält och EHS.

Appeller från forskarsammanslutningar

EMF scientist appeal 2015/2023

Över 200 vetenskapsmän vädjar till WHO om sänkta gränsvärden och kraftigt ökad försiktighet inte minst för barn och andra särskilt känsliga grupper . Läs mer här

5G Appeal 2017

Forskare, vetenskapsmän och läkare varnar i en gemensam skrivelse för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. “Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin.“ Läs mer här

EMF Call 2018

157 vetenskapsmän och läkare samt 90 miljöorganisationer begärde i ett gemensamt upprop, THE EMF CALL, nya gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från master, WiFi och mobiler mm. Nu gällande rekommendationer för tillåten strålning från ICNIRP saknar skydd mot cancer, psykisk ohälsa och andra hälsorisker med långvarig exponering för strålningen. ICNIRP:s och Strålsäkerhetsmyndighetens värden är ovetenskapliga. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av intensiv korttidsexponering. De skyddar industrin, inte människors hälsa. Läs mer här

Reykjavik appellen 2017

I en vädjan riktad till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan skriver över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen att de är oroade för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Rekommendationerna är i linje med de som ges av Strålskyddsstiftelsen, Europarådet samt i en motion till svenska riksdagen. Läs mer här

Freiburger Appeal 2002

Över 1000 läkare undertecknade Freiburger Appeal. Läkarna hade observerat en ökning av kroniska sjukdomar de senaste åren som de bedömde var en effekt av den ökande strålningen i miljön. De nämner att de sett en ökning av inlärnings-, koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar (ADHC), extremt varierande blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, hjärtattacker och stroke bland unga, neurodegenerativa sjukdomar samt cancersjukdomar. De begärde bland annat bättre skydd i form av lägre referensvärden och bred information till allmänheten om risker. Läs mer här

Statistik

Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport. 2009

Läs mer om andelen personer med EHS på sidan Bevis på koppling mellan biologisk påverkan från elektromagnetiska fält och EHS.

Konventioner/lagar

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/04/ds-200823/

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (PDF): https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Diskrimineringslagen:
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/