HET-projektet
Klicka på bilden för att ladda ner hela slutrapporten för HET-projektet (.pdf)

Förord (från slutrapporten)

HET-projektet (”Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade”) har drivits gemensamt av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet. Projektet har haft till syfte att kartlägga problembilden för förbundens två medlemsgrupper, ge förslag till behandlingsprogram och andra åtgärder och slutligen redovisa uppföljning och utveckling av kvalitetskriterier för vård av elöverkänsliga och tandvårdsskadade.

Detta gedigna arbete visar att elöverkänsliga och tandvårdsskadade har liknande symtombilder, men ändå delvis olika. Många är både elöverkänsliga och tandvårdsskadade och har således besvär som överlappar varandra. Vi kan konstatera att det tar många år av lidande innan sjukdomens orsaker blir klarlagda, vilket innebär att sjukvården inte klarar att diagnostisera dessa patientgrupper på rätt sätt. Kartläggningen visar också att våra medlemmar ofta behandlas kränkande och nonchalant i vården.

Arbetet har resulterat i behandlingsförslag som de två förbunden gemensamt överlämnar till Socialstyrelsen och de olika landstingen. Föreslagen behandling grundas främst på medlemmarnas egna erfarenheter. Av de statistiska analyserna att döma minskar elöverkänsligas symtom i lågstrålande miljöer och fl ertalet tandvårdsskadade förbättrar hälsan efter fyllningsbyten. Vi kan konstatera att kompetensutveckling av både läkare och tandläkare behövs för att förbättra situationen för elöverkänsliga och tandvårdskadade. Därtill måste Socialstyrelsen ta ansvar för att stötta adekvat behandling av dessa patientgrupper och tillåta behandling med bl.a. vitamin- och mineralterapi. Elöverkänsliga och tandvårdsskadade är inga små patientgrupper. Det handlar om fl era hundra tusen personer och sammantaget är det betydligt fl er än antalet diabetiker i landet Kostnaden för elsanering och sanering av dentala material är marginell i förhållande till samhällets utgifter för sjukskrivning och sjukvård av dessa patientgrupper.

Tidig upptäckt och adekvat behandling kan bli stora klipp för samhället samtidigt som våra medlemsgrupper får snabbare och bättre vård. Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet kommer gemensamt att arbeta för att utveckla och förbättra behandling och vård av elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Slutligen vill vi tacka projektledaren, personerna i referensgruppen och alla medlemmar, läkare, tandläkare och forskare som deltagit i arbetet och gjort det möjligt att få denna unika sammanställning av våra medlemsgruppers besvärsbilder och andra problem. Vi vill särskilt tacka Allmänna arvsfonden som med sitt bidrag gjort det möjligt att genomföra detta fleråriga projekt.

Stockholm i januari 2008
Otto Rehbinder
Ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund

Trollhättan i januari 2008
Margaretha Molius
Ordförande i Tandvårdsskadeförbundet