• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund, Strålskyddsstiftelsen och föreningen Vågbrytaren har överklagat avslaget på kravet på rättelse av felaktigheter i kapitlet om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017.

Utdrag från överklagan

Exempel på de ”faktiska verkningar” och ”sådana rättigheter eller skyldigheter för de klagande att de har rätt att få saken prövad” som beslutet medför är:

  • Stort lidande, inklusive dödsfall, p g a allvarlig sjukdom orsakad av elektromagnetiska fält som kan förebyggas med korrekt information och relevanta försiktighetsåtgärder. Artikel 3 MR, Artikel 24 BK.
  • Människor, inklusive barn, med ohälsa p g a elektromagnetiska fält blir feldiagnostiserade inom vården och fel åtgärder vidtas för vård och rehabilitering, på många nivåer i samhället, från vården till skola och arbetsplatser. Artikel 3 MR. Artikel 24 BK.
  • Människor, inklusive barn, som utvecklat särskild känslighet och får svåra symtom vid Sida 5 av 6 exponering för elektromagnetiska fält förvägras skydd och hjälp med hänvisning till de felaktiga uppgifterna i rapporten. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 7 MR. Artikel 23 och 24 BK..
  • Människor tvingas lämna sina hem på grund av elektromagnetiska fält från omgivningen så som exempelvis basstationer för mobiltelefoni och Wifi. Artikel 12, 13 MR. Artikel 26, 27 BK.
  • Barn blir på grund av elektromagnetiska fält sjuka av skolmiljön. Adekvata insatser vidtas inte på grund av felaktigt beslutsunderlag och vägledning. Detta kan få svåra långsiktiga konsekvenser för barnens psykiska och fysiska hälsa i form av kroniska sjukdomar, såväl som framtida möjligheter i samhället. Artikel 28, 29 BK
  • Människor blir sjuka av miljön till följd av elektromagnetiska fält på arbetsplatser.
    Adekvata insatser vidtas inte på grund av felaktigt beslutsunderlag och vägledning. Följden blir att de slås ut från arbetsmarknaden. Detta leder till stora ekonomiska förluster och svåra ekonomiska situationer för de drabbade. Artikel 22 och 23 MR. Artikel 27 BK.

Ladda ner hela överklagan