• Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund ger synpunkter på en remiss angående Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44. Remissyttrandet välkomnar möjligheten till skadestånd vid kränkningar av fri- och rättigheterna enligt regeringsformen, men pekar på flera områden som behöver utredas ytterligare.

Sätter fokus på personer med funktionsnedsättning med behovet av att inkludera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och behovet av stöd och ombud för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta tillvara sina rättigheter.

Betonar vikten av att preskriptionstiden inte börjar löpa förrän det finns en reell möjlighet för den enskilde att göra sin fordran gällande, särskilt i fall där skador inte manifesteras förrän långt efter exponering.

Detaljer om organisationen, dess medlemsantal och relevanta forskningsreferenser tilläggs i slutet av yttrandet.